Ranking Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
Edycja: 2017

Miejsce 9

Powiat MalborskiLp. Punktacja Ikona Nazwa punktu

DZIAŁANIA PROINWESTYCYJNE I PROROZWOJOWE

1. 6000 / 9000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych
(z tym, że kwalifikujemy środki pochodzące z zagranicy, tj. z: UE, EOG NMF, SIF) na realizację zadań danej JST /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub/i Skarbnika Powiatu - wg stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./. Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 750 pkt., następnie za każdy rozpoczętą jednostkę kolejne 750 pkt. Algorytm obliczania: 1 mln PLN x przelicznik względem ilości mieszkańców
od 60 000 do 80 000 = x 1
od 80 000 do 100 000 = x 0,8
od 100 000 do 120 000 = x 0,6
/Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
Druk dla samorządu / Druk dla spółki/zakładu/szkoły/innej jednostki
2. 1500 / 6000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych
(np. dotacje, programy krajowe, etc. , których pozyskanie wymaga dodatkowych działań jst) na realizację zadań danej JST (uwaga: nie kwalifikujemy środków Funduszu Pracy)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub/i Skarbnika Powiatu – wg stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./. Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 500 pkt., następnie za każdy rozpoczętą jednostkę kolejne 500 pkt./

Algorytm obliczania: 1 mln PLN x przelicznik względem ilości mieszkańców
od 60 000 do 80 000 = x 1
od 80 000 do 100 000 = x 0,8
od 100 000 do 120 000 = x 0,6

/Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych/
Druk dla samorządu / Druk dla spółki/zakładu/szkoły/innej jednostki
3. 100 / 5000 za opracowaną tematyczną (sektorową) Strategie Rozwoju
(np. z zakresu: turystyki, ochrony środowiska, pomocy społecznej)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii samej uchwały Rady danej JST przyjmującej strategię (bez załącznika) lub linku do strony BIP, gdzie dana uchwała została opublikowana/ - punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego strategią! /
/Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
4. 0 za uzyskanie tytułu laureata lub otrzymania wyróżnienia w konkursie
prowadzonego przez Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Nagrody te przyznawana są za działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i regionów – więcej na: www.propublicobono.pl
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu potwierdzającego ten fakt/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
5. 0 / 1000 za zaopiniowanie i zgłoszenie przez dany samorząd organizacji/podmiotu z terenu powiatu do konkursu
prowadzonego przez Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Nagrody te przyznawana są za działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i regionów ? więcej na: www.propublicobono.pl
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu potwierdzającego ten fakt/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
6. 0 za uzyskanie nagrody/wyróżnienia w konkursie Bezpieczny Szpital
organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
7. 1800 / 3000 za funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha, izby gospodarcze/instytucje otoczenia biznesu/agencje wspierające rozwój przedsiębiorczości
zlokalizowane na terenie danego powiatu
/punkty można uzyskać po przesłaniu pisma informującego o ilości i wielkości stref przemysłowych/stref aktywności gospodarczej, izb gospodarczych/instytucji otoczenia biznesu/agencji wspierających rozwój przedsiębiorczości funkcjonujących na terenie danego powiatu, podpisanego przez osobę upoważnioną/

ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ OBSŁUGI MIESZKAŃCA ORAZ FUNKCJONOWANIA JST

8. 0 za wdrożony i certyfikowany w JST system zarządzania jakością potwierdzony aktualnym Certyfikatem ISO 9001
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii decyzji jednostki certyfikującej potwierdzającej zgodność systemu zarządzania jakością w Państwa Urzędzie z normami ISO/ - certyfikat będzie ważny przez okres na nim wskazany (!)
9. 0 / 500 za przeprowadzenie samooceny jst wykorzystując metodę oceny CAF, PRI lub równoważnej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o przeprowadzeniu takiej oceny wraz z dokumentem określającym wyniki, - punkty będą ważne przez okres zaplanowany przez samorząd – max. 2 lata
Uwaga: tylko jedna samoocena będzie uwzględniana CAF lub PRI lub równoważna, dane dot. tylko urzędu
10. 0 za utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu poświadczającego funkcjonowanie systemu potwierdzonego przez upoważnioną osobę
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
11. 600 za elektroniczny obieg dokumentów/korespondencji w urzędzie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu poświadczającego funkcjonowanie systemu potwierdzonego przez upoważnioną osobę
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
12. 500 za system e-urząd / elektroniczną skrzynkę podawczą
/punkty naliczane są po poinformowaniu biura ZPP o posiadaniu systemu – odbywa się to poprzez przesłanie e-maila z linkiem do strony www, na której zamieszczony jest system/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
13. 0 za udźwiękowienie strony www urzędu / mówiącą przeglądarkę na stronie www urzędu
/punkty naliczane są po poinformowaniu biura ZPP o posiadaniu usługi udźwiękawiającej strony www urzędu – odbywa się to poprzez przesłanie maila z linkiem do udźwiękowionej strony www/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
14. 0 za stronę www urzędu z opcją dla niedowidzących
/punkty naliczane są po poinformowaniu biura ZPP o posiadaniu na stronie internetowej urzędu możliwości wyboru opcji dla niedowidzących – odbywa się to poprzez przesłanie e-maila z linkiem do strony www, na której zamieszczony jest system/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
15. 700 / 700 za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia wraz z print-scren validatora np. https://validator.w3.org/ / Uwaga: dane dot. tylko urzędu
16. 0 za posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji na smartfona dla klientów urzędu
np. informującego o możliwości odebrania prawa jazdy, dokumentu, decyzji, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu oświadczenie obejmującego informację o funkcjonowaniu takiego rozwiązania oraz o zakresie w jakim jest wykorzystywany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
17. 0 za posiadanie systemu newsletter'a strony internetowej urzędu
np. terminach posiedzeń: sesji, komisji rady powiatu, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu oświadczenie obejmującego informację o funkcjonowaniu takiego rozwiązania oraz o zakresie w jakim jest wykorzystywany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
18. 3000 / 3000 za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub/i Skarbnika Powiatu – wg stanu na dzień nie później, aniżeli 30 listopada br./
Przedziały: do 1 tys. PLN (włącznie) = 50 pkt, następnie za każdy rozpoczęty 1 tys. PLN kolejne 50 pkt.
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
19. 400 / 800 za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi
punktowane są takie rozwiązania jak: posiadanie miejsca zabaw dla dzieci, posiadanie miejsc dla matek karmiących, toalet z przewijakiem, upominki dla najmłodszych od urzędu
/punkty naliczane są po przesłaniu oświadczenie obejmującego informację o funkcjonowaniu takiego rozwiązania wraz ze zdjęciami/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

20. 0 za wydawanie przez daną JST własnej gazety samorządowej
akceptowana jest forma zarówno elektroniczna, jak i tradycyjna (papierowa)/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP 1 egz. tegorocznej gazety samorządowej lub linku do www gdzie ona się znajduje/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
21. 1000 za członkostwo w ZPP
/poinformować ranking@zpp.pl/
22. 350 za Pełnomocnika do spraw społeczeństwa informacyjnego
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP formularza powołania na funkcję pełnomocnika, lub w przypadku posiadania wydziału w JST zajmującego się tym zagadnieniem oświadczenia dyrektora/kierownika /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór powołania
23. 500 za założonego e-maila nadanego przez ZPP
/poinformować ranking@zpp.pl pisząc z tego maila/
24. 500 za umieszczenie na stronie urzędu adresów/ odnośników do miast/ gmin znajdujących się w granicach danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu informacji o takim rozwiązaniu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
25. 1500 / 4000 za pracownię informatyczną
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP tabelarycznego zestawienia podpisanego przez osobę upoważnioną zawierającego wykaz pracowni informatycznych zlokalizowanych na terenie danej JST lub jednostkach jej podlegających (w pracowni muszą być min.2 stanowiska komputerowe)/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
26. 0 / 4000 za bezpłatne hot spoty
zakupione ze środków powiatu lub przy jego współfinansowaniu, a funkcjonujące na jego terenie /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP pisma podpisanego przez upoważnioną osobę zawierającego wykaz ilości hot spotów
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
27. 0 / 1000 za bezpłatne e-kioski/infomaty
zakupione ze środków powiatu lub przy jego współfinansowaniu - funkcjonujące na jego terenie /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP pisma podpisanego przez osobę upoważnioną zawierającego wykaz ilości e-kiosków/infomatów/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

28. 600 / 600 za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez ngo
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub/i Skarbnika Powiatu - wg stanu od 1 grudnia ubiegłego roku do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
29. 0 za umieszczenie na stronie internetowej JST modułu, służącego do konsultacji i zbierania przez JST opinii nt. swoich przedsięwzięć”
(przykład: http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/)
/punkty można uzyskać po uruchomieniu serwisu na stronie internetowej urzędu, a następnie przesłaniu informacji o tym fakcie wraz z linkami do biura ZPP/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu, punkty mogą zostać odebrane w przypadku braku działań na portalu (warunkiem koniecznym jest minimum 1 konsultacja rocznie)
30. 0 za podjęcie przed Radę Powiatu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały umożliwiającej mieszkańcom powiatu zgłaszanie projektów uchwał, które muszą być przedkładane
31. 0 za utworzenie rady działalności pożytku publicznego lub zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym
o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP kopii dokumentu, na podstawie którego powołano radę działalności pożytku publicznego lub w/w zespół/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
32. 250 za Kodeks Etyczny pracowników z danej JST
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www JST aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
33. 0 za Kodeks Etyczny radnych z danej JST
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www JST aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
34. 200 za Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP formularza powołania na funkcję pełnomocnika, lub w przypadku posiadania wydziału w JST zajmującego się tym zagadnieniem oświadczenia dyrektora/kierownika /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór powołania
35. 0 / 300 za organizowanie wydarzenia, którego celem jest prezentacja organizacji pozarządowych
takie jak np.: stałe forum organizacji pozarządowych na terenie JST, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizowanie otwartej imprezy promującej NGO, forum wymiany dobrych praktyk, biuletyn organizacji na obszarze JST /punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP krótkiej informacji (sprawozdania) opisującej przebieg takiej imprezy, wraz z wskazaniem terminu i miejsca/ - punkty są ważne w danym roku.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

PROMOCJA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

36. 600 za dostosowanie urzędu dla osób niepełnosprawnych
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o zakresie funkcjonujących na terenie urzędu elementów ograniczających bariery dla osób niepełnosprawnych wraz ze zdjęciami tych wdrożeń/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
37. 300 / 1000 za przeprowadzenie programu na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie danej JST
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującego tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisaną przez upoważnioną osobę/ – wg stanu na dzień od 1 stycznia do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
38. 1000 / 1000 za przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu zdrowia na terenie danej JST
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującego tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisaną przez upoważnioną osobę/ – wg stanu na dzień od 1 stycznia br. do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
39. 0 / 2000 za uzupełnienie opisu programu zdrowotnego realizowanego na terenie danej JST
(uzupełnienie opisu uruchamia procedurę udziału w dodatkowym konkursie realizowanym przez ZPP)
/punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP stosownego opisu wg wzoru zamieszczonego poniżej, podpisanego przez upoważnioną osobę/ – wg stanu na dzień od 1 stycznia br., do 30 listopada br./
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających Schemat opisu
40. 50 za program profilaktyczny z zakresu zdrowia będący programem wieloletnim
punkty można uzyskać po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującego tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisaną przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
41. 300 / 300 za udział przedstawiciela JST w szkoleniach dot. programów zdrowotnych
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu/certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu wraz z pismem przewodnim/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
42. 200 za Specjalistę ds. profilaktycznych programów zdrowotnych w JST
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP formularza powołania na funkcję pełnomocnika, lub w przypadku posiadania wydziału w JST zajmującego się tym zagadnieniem oświadczenia dyrektora/kierownika /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór powołania
43. 200 za Pełnomocnika/Koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w JST
punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP formularza powołania na funkcję pełnomocnika, lub w przypadku posiadania wydziału w JST zajmującego się tym zagadnieniem oświadczenia dyrektora/kierownika /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór powołania

PROMOCJA ROZWIAZAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

44. 1000 / 1000 Promocja aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym
(np. rajdy rowerowe, maratony, półmaratony, itp)
warunkiem uzyskania punktów jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną
45. 300 / 1500 Wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych
(np. dla uczniów, studentów, sportowców)
warunkiem uzyskania punktów jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną
46. 190 / 500 Wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną
(np.: imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia, rady sołeckie, itp.)
10 pkt - za każdy rozpoczęty 1 tys. PLN/
warunkiem uzyskania punktów jest przesłanie oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków podpisanego przez Starostę lub/i Skarbnika Powiatu
47. 500 / 500 za udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych
10 pkt. za osobę
/warunkiem uzyskania punktów jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną
48. 200 za poradnik dla gimnazjalisty - wydany i sfinansowany przez dany powiat, zawierający ofertę edukacyjną – kierunki kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych z danego powiatu
/pkt. zostaną doliczone po przesłaniu do biura ZPP 1 egz. poradnika gimnazjalisty/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

49. 100 / 1000 za partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej, a które stawiają sobie za cel powoływanie i wspieranie poniższych instytucji:
 1. stowarzyszeń, fundacji, klubów i grup społecznych na rzecz integracji społeczno-zawodowej /Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie - dalej uodppiw/,
 2. Centrów Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej /Ustawa o Zatrudnieniu Socjalnym/,
 3. Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej /Ustawa o Rehabilitacji i Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych/,
 4. przedsiębiorstw społecznych powoływanych przez stowarzyszenia i fundacje / uodppiw/,
 5. spółki z o.o. non-profit z udziałem instytucji publicznych, prywatnych i społecznych,
 6. spółdzielnie socjalne /Ustawa o Spółdzielniach Socjalnych/,
 7. tworzenie mieszkań socjalnych i schronień /Ustawa o finansowym wsparciu budowy mieszkań socjalnych, noclegowni i schronień/,
 8. udział w pozyskiwaniu środków krajowych i Unii Europejskiej na powyższe cele,
 9. tworzenie lokalnych funduszy (dotacyjnych, pożyczkowych i gwarancyjnych).
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę w JST wraz z kopią porozumienia (umowy) zawartego pomiędzy partnerami/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór oświadczenia

PROMOCJA ROZWIĄZAŃ EKOENERGETYCZNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

50. 10845 / 12000 Za każde Odnawialne Źródło Energii (OZE)
Plantacja wierzby energetycznej i innych roślin energetycznych - do 5 ha = 15 pkt.; 5 ha - 10 ha = 35 pkt.; 10 ha - 20 ha = 80 pkt.; pow.20 ha = 100 pkt.

Szkolenia pracowników urzędu na temat wierzby energetycznej = 5 pkt.

Energia elektryczna z energii wiatru i wody oraz ze spalania biogazu z wysypisk i oczyszczalni ścieków - za każde rozpoczęte 100 kW = 10 pkt. (na zasadzie: 0-100 kW = 10 pkt., 101-200 pkt. = 20 pkt.)

Szkolenie pracownika urzędu na temat produkcji energii elektrycznej z w/w mediów = 5 pkt.

Kotły na biomasę: na ciepło w systemach ciepłowniczych: do 200 kW = 10 pkt.; 200 kW - 299 kW = 20 pkt.; 300 kW - 399 kW = 30 pkt.; 400 kW - 499 kW = 40 pkt.; 500 kW - 599 kW = 50 pkt.; 600 kW - 699 kW = 60 pkt.; 700 kW - 799 kW = 70 pkt.; 800 kW - 899 kW = 80 pkt.; 900 kW - 999 kW = 90 pkt.; 1 MW - 3 MW = 100 pkt.; pow. 3 MW = 200 pkt.; powyżej 10 MW ze skraplaniem spalin 300 pkt. + 100 pkt. za każdy MW
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z energia cieplna podwaja wartość punktową.

Kotły na biomasę do produkcji cieplej wody na c.o i c.w.u.: do 10 kW = 10 pkt.; 10 - 20 kW = 20 pkt.; 20 - 100 kW = 45 pkt.; pow. 100 kW = 60 pkt.
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z energia cieplna podwaja wartość punktową.

Ogniwa fotowoltaiczne - do 1 KW = 10 pkt.; 1 kW - 2 kW = 20 pkt.; pow. 2 kW = 25 pkt.

Kolektory słoneczne - za każdy kolektor po 5 pkt. (1 kolektor = 5 pkt., 2 kolektory = 10 pkt., itd.)

Pompy ciepła - do 25 kW = 5 pkt.; 25 - 50 kW = 10 pkt.; 50 - 100 kW = 20 pkt.; 100 - 250 kW = 25 pkt.; pow. 250 kW = 50 pkt.
Użycie schłodzonego medium do celów chłodniczych podwaja wartość punktową.

/punkty będzie zatwierdzał moderator/ Wprowadź rozwiązanie OZE
Aby uzyskać punkty za udział pracownika urzędu w szkoleniach należy zamieścić w edycji informacje o danym szkoleniu oraz w miejsce zdjęcia dołączyć skan certyfikatu/potwierdzenia uczestnictwa w takim szkoleniu, a następnie powiadomić o tym fakcie na mail: ranking@zpp.pl
51. 0 / 2000 za posiadanie w zasobach lokalowych jst budynków o określonych wskaźnikach efektywności energetycznej
/ budynki termomodernizowane po 2011 roku (liczy się data zakończenia remontu) do obecnych standardów: 120 kWh/m2* rok – 50 pkt. za budynek / Budynki nowe lub termomodernizowane do: < 90 kWh/m2*rok – 200 pkt. za każdy; < 50 kWh/m2*rok – 500 pkt. za każdy (dane dotyczą zapotrzebowania na Energię Pierwotną EP)
Punkty naliczane są za okazaniem certyfikatu energetycznego budynku wystawionego przez certyfikowanego rzeczoznawcę oraz wykazaniu, że certyfikat został powieszony w publicznie dostępnym miejscu w tym budynku (zdjęcie tego miejsca) /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
52. 0 / 300 za wykonanie przez powiat obliczenia wskaźnika śladu węglowego
za rok 2010, 2011 lub 2012 obejmującego teren całego powiatu oraz kwestie wykazane na formularzu zgłoszeniowym do tej kategorii
/punkty naliczane po wypełnieniu oświadczenia (do pobrania poniżej)/ na formularzu zgłoszeniowym są 4 kategorie, które powinno zawierać obliczenie. Za wypełnienie jednej kategorii przyznawane jest 75 pkt. / Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór oświadczenia
53. 300 / 300 za udzielanie wsparcia finansowego osobom fizycznym/podmiotom, które likwidują pokrycia azbestowe
/ punkty naliczane będą po przesłaniu do ZPP informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie w danym roku /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
54. 0 za wyznaczenie jako jeden z celów strategii rozwoju JST konkretnej wartości redukcji emisji CO2 do 2020 roku, lub najpóźniej do 2030 roku
/ punkty naliczane będą po przesłaniu do ZPP kopii strategii z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami / punktacja dotyczy tylko dokumentów przyjętych/uchwalonych w 2011 roku lub później.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
55. 0 / 500 za każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu
/ np.: Konwencie Burmistrzów Unii Europejskiej /punkty naliczane po przesłaniu do ZPP kopii wypełnionej deklaracji przystąpienia do inicjatywy
/ punkty obowiązują w każdym roku realizacji projektu lub działania inicjatywy, chyba, że powiat lub koordynator projektu zgłosi koordynatorowi projektu rezygnację z uczestnictwa.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
56. 0 / 500 za każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie ogólnokrajowej na rzecz ochrony klimatu
/ np.: w projekcie "Dobry klimat dla powiatów", stowarzyszeniu Energy Cites, Sieci powiatów na rzecz klimatu itp.
/punkty naliczane po przesłaniu do ZPP kopii wypełnionej deklaracji przystąpienia do inicjatywy/
Punkty obowiązują w każdym roku realizacji projektu lub działania inicjatywy, chyba, że powiat lub koordynator projektu zgłosi koordynatorowi projektu rezygnację z uczestnictwa.
57. 0 za Certyfikat Zielone Biuro dotyczący głównej siedziby urzędu
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl oraz www.zielonebiuro.pl
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
58. 0 / 1000 za Certyfikat Zielone Biuro dotyczący dowolnego obiektu na terenie powiatu
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandard.pl oraz www.zielonebiuro.pl
59. 0 za Certyfikat Przyjazny Rowerom dotyczący głównej siedziby urzędu
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska / więcej na www.ekostandardy.pl
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
60. 0 / 1000 za Certyfikat Przyjazny Rowerom dotyczący dowolnego obiektu na terenie powiatu
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl
61. 0 / 500 za Certyfikat Green Key dotyczący dowolnego obiektu na terenie powiatu
/ punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl oraz www.green-key.org.pl
62. 0 / 500 Za Certyfikat Błękitnej Flagi (Blue Flag)
dotyczący plaż, marin i kąpielisk na terenie powiatu/punkty są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl oraz www.blue-flag.org.pl
63. 0 / 500 Za Certyfikat Eko-szkoły (Green Flag) dotyczący szkół na terenie powiatu
/punkty są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl oraz www.eko-szkola.pl
64. 0 / 500 za Certyfikat Zielony Sklep
dotyczący sklepów na terenie powiatu/punkty są po przesłaniu do biura ZPP kopii certyfikatu. Partnerem technologicznym ZPP wdrażającym certyfikaty jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska /
więcej na www.ekostandardy.pl oraz www.eko-szkola.pl
65. 3300 / 7000 za oznakowane ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie danej JST
/tylko ścieżki zgodne z rozp. MTBiGM - Dział III rozdział 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /100 pkt za 1 km/ /punkty naliczane są po nadesłaniu oświadczenia danej JST o sumarycznej liczbie kilometrów ścieżek zlokalizowanych na terenie JST, zgodnych z rozporządzeniem MTBiGM/ Uwaga: Punktowane są wszystkie ścieżki na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na podmiot, który jest właścicielem danej ścieżki.
66. 0 / 700 za każdą oznaczoną trasę turystyczną lub szlak tematyczny z terenu danej JST
/punkty naliczane są po przesłaniu na mail: ranking@zpp.pl linku do miejsca na www danej JST, gdzie znajduje się szczegółowy opis tras/szlaków turystycznych wraz z mapkami, w tym ich liczby/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
67. 0 za Certyfikat ISO 14001
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii decyzji jednostki certyfikującej potwierdzającej zgodność systemu zarządzania jakością w Państwa Urzędzie z normami ISO/
certyfikat będzie ważny przez okres na nim wskazany!
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
68. 0 / 600 za miejsca od X do I uzyskane w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej
za miejsca od X do I uzyskane w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej prowadzonym przez ZPP, a dostępnym bezpośrednio pod linkiem: http://www.eo.org.pl/index.php?page=ranking&rank=1
(wg zasady 60 pkt. za X pozycję i + 60 pkt. za każdą wyższą)
/punkty naliczane są automatycznie/
69. 500 / 500 Wdrażanie lub współfinansowanie prog. proekologicznych
warunkiem uzyskania punktów jest przesłanie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną
70. 200 za Specjalistę ds. ekoenergetyki
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP formularza powołania na funkcję pełnomocnika, lub w przypadku posiadania wydziału w JST zajmującego się tym zagadnieniem oświadczenia dyrektora/kierownika /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu Wzór powołania

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

71. 1000 / 1000 za organizację powiatowego konkursu adresowanego do samorządów gminnych lub np. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(konkursy o charakterze integrującym społeczność lokalną na poziomie powiatowym)
/ warunkiem uzyskania pkt. jest przesłanie do biura ZPP oświadczenia zawierającego: temat konkursu, okres jego realizacji, informację o formie zaangażowanie się jst w jego realizację.
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających
72. 0 za przynależność do regionalnej organizacji turystycznej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały Rady danej JST, porozumienia lub umowy w sprawie przystąpienia do ROT/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
73. 50 / 1000 za partnerstwo w projektach międzynarodowych o tematyce kulturalnej, edukacyjnej lub/i sportowej, a także w obszarze integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę w JST wraz z kopią porozumienia (umowy) zawartego pomiędzy partnerami/ punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem! /
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
Wzór oświadczenia
74. 0 / 1000 za przynależność do lokalnej organizacji turystycznej
punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały Rady danej JST, porozumienia lub umowy w sprawie przystąpienia do lokalnej organizacji turystycznej/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
75. 0 / 600 za zorganizowanie wojewódzkiego (regionalnego) konwentu samorządowców na terenie danej JST
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że jest to zgłoszenie dot. rankingu – nie później niż do 30 dni po zdarzeniu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
76. 0 / 300 za zorganizowanie powiatowego /lokalnego/ konwentu samorządowców na terenie danej JST
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że zgłoszenie dot. rankingu – nie później niż do 30 dni po zdarzeniu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
77. 50 / 500 za współpracę partnerską z innym powiatem/miastem zlokalizowanym poza granicami naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały Rady danej JST, porozumienia lub umowy o współpracy/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
78. 330 / 400 za współpracę partnerską z innym powiatem/miastem zlokalizowanym na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały Rady danej JST, porozumienia lub umowy o współpracy/ - punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem!
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
79. 90 / 200 za współpracę partnerską z innym podmiotem publicznym zlokalizowanym na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o ilości podpisanych partnerstw wraz z wymienieniem numerów umów tych partnerstw oraz czasu ich obowiązywania/ - punkty będą obowiązywać do końca ostatniego roku objętego porozumieniem!
Uwaga: dane dot. tylko urzędu

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

80. 200 / 1200 System Informacji Marketingowej w postaci zestawu działań promocyjnych
w skład którego wchodzą:
 1. opracowana strategia promocji
 2. konferencje poświęcone różnym aspektom działalności danej JST,
 3. targi (organizowane przez JST lub JST jako uczestnik)
 4. kiermasze usług publicznych
 5. wydawanie roczników
 6. produkty turystyczne
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podległych
81. 1000 / 1000 za inicjatywy JST które pomagają zachować specyfikę swojego regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje, przyśpiewki i obrzędy charakterystyczne dla jego terenu.
Może to robić poprzez wydawnictwa, płyty, kiermasze, wystawy koncerty, wydawane własnym sumptem lub wspieranie takich działań.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
82. 1000 / 1000 za wydanie przez powiat lub przy jego współfinansowaniu książki promującej dany powiat,
(przykładowa tematyka książki np. dziedzictwo historyczne, dziedzictwo kulturalne, obyczaje i tradycje ludowe, wybitne postaci, działania proekologiczne i ochrona środowiska, itp.)
Uwaga: kategoria nie dotyczy typowych wydawnictw promocyjnych/folderów promocyjnych, itp. wydawanych przez JST )
/pkt. zostaną doliczone po przesłaniu do biura ZPP 1 egz. ksiązki- punkty ważne są przez okres 3 lat/.
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
83. 300 za ustanowienie Tytułu Honorowego: Zasłużony dla ...
nadawanego w celu uhonorowania osób oraz instytucji za wybitne zasługi dla rozwoju danego powiatu i rozsławienia jego imienia,
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii uchwały Rady danej JST w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego: Zasłużony dla Powiatu …,
/Uwaga: dane dot. tylko urzędu
84. 200 za umieszczenia loga Związku Powiatów Polskich na stronie internetowej swojej JST
/o fakcie zamieszczenia loga proszę poinformować pisząc na mail: ranking@zpp.pl/

Statystyki:

Punktacja uzupełniona w 54%
45 uzupełnionych kategorii na 84 możliwych.