Ranking Powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców
Edycja: 2023

Miejsce 3

Powiat CieszyńskiLp. Punktacja Ikona Nazwa punktu

ROZWÓJ I FUNDUSZE

1. 9000 / 9000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych
(z tym, że kwalifikujemy środki pochodzące z zagranicy, tj. z: UE, EOG NMF, SIF) na realizację zadań danego powiatu /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub osobę upoważnioną – wg stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/ Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 750 punktów, następnie za każdą rozpoczętą jednostkę kolejne 750 punktów. 1 mln PLN = 1 jednostka
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających, dane należy przesyłać zsumowane w jednym zbiorczym dokumencie.
Wzór oświadczenia JST
Wzór oświadczenia spółki
2. 6000 / 6000 za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych
(np. dotacje, programy krajowe, etc., których pozyskanie wymaga dodatkowych działań powiatu) na realizację zadań danego powiatu (uwaga: nie kwalifikujemy środków Funduszu Pracy)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) o wysokości pozyskanych środków, podpisanego przez Starostę lub osobę upoważnioną – wg stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/. Przedziały: do 1 jednostki (włącznie) = 500 punktów, następnie za każdą rozpoczętą jednostkę kolejne 500 punktów. 1 mln PLN = 1 jednostka
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających, dane należy przesyłać zsumowane w jednym zbiorczym dokumencie.
Wzór oświadczenia JST
Wzór oświadczenia spółki
3. 2000 / 2000 za liczbę programów finansowanych z funduszy zewnętrznych a realizowanych w danym roku
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o liczbie realizowanych programów na terenie danego powiatu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
4. 2000 / 2000 za liczbę programów finansowanych z funduszy krajowych a realizowanych w danym roku
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o liczbie realizowanych programów na terenie danego powiatu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
5. 1200 / 5000 za opracowaną odrębną, tematyczną (sektorową) strategię rozwoju lub dokument o tożsamym charakterze
(np. z zakresu: turystyki, ochrony środowiska, pomocy społecznej)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP linku do strony BIP, gdzie dana uchwała została opublikowana/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
6. 3000 / 3000 za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry w danym roku
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP dokumentu o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub osobę upoważnioną – wg. stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/ Przedziały: do 1 tys. PLN (włącznie) = 50 punktów, następnie za każdy rozpoczęty 1 tys. PLN kolejne 50 punktów.
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
7. 1000 / 1000 za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych przez NGO
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez Starostę lub osobę upoważnioną – wg. stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
8. 500 / 500 za udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o liczbie przeszkolonych osób podpisanego przez upoważnioną osobę/
9. 1000 / 1000 za udzielanie wsparcia finansowego na rzecz prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach znajdujących się na terenie danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków podpisanego przez upoważnioną osobę/
10. 500 / 500 za wsparcie finansowe działań służb, inspekcji i straży
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o liczbie jednostek, którym przekazano w danym roku wsparcie finansowe podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu. Punkty przyznawane są jedynie za liczbę instytucji, którym udzielono wsparcia, a nie za wysokość wsparcia.

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

11. 300 za utworzenie rady działalności pożytku publicznego lub zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej – udppiw)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
12. 1000 / 1000 za posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi
– punktowane są takie rozwiązania jak: posiadanie miejsca zabaw dla dzieci, posiadanie miejsc dla matek karmiących, toalet z przewijakiem, upominki dla najmłodszych od urzędu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia obejmującego informację o funkcjonowaniu takiego rozwiązania wraz ze zdjęciami/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
13. 500 za wspieranie i aktywizację środowiska senioralnego
(np. funkcjonowanie Uniwersytetów III Wieku na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, wspieranie inicjatyw skierowanych dla seniorów)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
14. 0 za powołanie Powiatowej Rady Seniorów
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
15. 250 za wspieranie i promocję wolontariatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
16. 600 za zapewnienie dostępności urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia informującego o zakresie funkcjonujących na terenie urzędu elementów ograniczających bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz ze zdjęciami tych wdrożeń/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
17. 500 za powołanie Powiatowej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
18. 1000 / 1000 za realizację programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującej tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisanej przez upoważnioną osobę – wg stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
19. 1000 / 1000 za realizację programu polityki zdrowotnej
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP informacji o programie (obejmującej tematykę, zakres zrealizowanych działań oraz okres ich trwania) podpisaną przez upoważnioną osobę – wg stanu od 1 stycznia do 30 grudnia danego roku Rankingu/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
20. 1000 / 1000 za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym
(np. rajdy rowerowe, maratony, półmaratony, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
21. 800 / 800 za partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej,
a które stawiają sobie za cel powoływanie i wspieranie poniższych instytucji: 1. stowarzyszeń, fundacji, klubów i grup społecznych na rzecz integracji społeczno- zawodowej /Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej udppiw/, 2. Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej /Ustawa o zatrudnieniu socjalnym/, 3. Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej /Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/, 4. przedsiębiorstw społecznych powoływanych przez stowarzyszenia i fundacje /udppiw/, 5. spółki z o.o. non-profit z udziałem instytucji publicznych, prywatnych i społecznych, 6. spółdzielni socjalnych /Ustawa o spółdzielniach socjalnych/, jak również: tworzenie mieszkań socjalnych i schronień /Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych/, 7. udział w pozyskiwaniu środków krajowych i Unii Europejskiej na powyższe cele, 8. tworzenie lokalnych funduszy (dotacyjnych, pożyczkowych i gwarancyjnych).
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego się poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
Wzór oświadczenia
22. 300 / 300 za organizowanie wydarzenia, którego celem jest prezentacja organizacji pozarządowych
takich jak np.: stałe forum organizacji pozarządowych na terenie powiatu, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, organizowanie otwartej imprezy promującej NGO, forum wymiany dobrych praktyk, biuletyn organizacji na obszarze powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP krótkiej informacji (sprawozdania) opisującej przebieg takiej imprezy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

23. 1200 / 1200 za wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych
(np. dla uczniów, studentów, sportowców przyznawane przez dany powiat)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
24. 0 za utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
25. 500 za utworzenie i prowadzenie samorządowej instytucji infrastruktury społecznej, kulturalnej lub sportowe
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
26. 500 / 500 za rozwój szkolnictwa zawodowego
(np. promowanie nowych zawodów, umowy partnerskie z przedsiębiorstwami, wyposażenie pracowni, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
27. 500 / 500 za wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną
np.: imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia, rady sołeckie, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o wysokości wydatkowanych środków, podpisanego przez upoważnioną osobę/
28. 200 za poradnik z ofertą edukacyjną powiatu
– wydany i sfinansowany przez dany powiat, zawierający ofertę edukacyjną – kierunki kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadpodstawowych z danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu lub linku do strony, gdzie poradnik został opublikowany/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
29. 1000 / 1000 za organizację powiatowego konkursu adresowanego do samorządów gminnych lub uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
(konkursy o charakterze integrującym społeczność lokalną na poziomie powiatowym)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę zawierającego: temat konkursu, okres jego realizacji, informację o formie zaangażowanie się powiatu w jego realizację/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
30. 200 / 1000 za partnerstwo w projektach międzynarodowych o tematyce kulturalnej, edukacyjnej lub sportowej, a także w obszarze integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia (znajdującego poniżej) podpisanego przez Starostę lub upoważnionego pracownika odpowiadającego za daną tematykę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
Wzór oświadczenia

SAMORZĄD NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

31. 500 za przeprowadzenie badania zadowolenia klienta w urzędzie
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia podpisanego przez upoważnioną osobę informującego o przeprowadzeniu badania ankietowego w tym zawierającego okres prowadzonego procesu badawczego, formę badania oraz liczebność próby badawczej/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
32. 300 za możliwość rezerwacji wizyty w urzędzie online lub za pomocą aplikacji
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu
33. 300 za posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji na smartfon dla klientów urzędu
np. informującego o możliwości odebrania prawa jazdy, dokumentu, decyzji, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
34. 300 za posiadanie systemu newsletter’a strony internetowej urzędu,
np. informującego o terminach posiedzeń: rady, komisji rady powiatu, etc.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o funkcjonowaniu systemu, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
35. 250 za Kodeks Etyczny pracowników z danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
36. 0 za Kodeks Etyczny radnych z danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
37. 500 / 500 za Kodeks Etyczny w jednostkach organizacyjnych powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP kopii Kodeksu lub linku do zamieszczonego na stronie www aktualnie obowiązującego Kodeksu/
Uwaga: dane dot. tylko jednostek podlegających.
38. 300 / 300 za działania (edukacyjne, informacyjne) z zakresu bezpieczeństwa publicznego na rzecz mieszkańców
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP informacji o podejmowanych działaniach w tym zakresie w danym roku podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
39. 1000 / 1000 za inicjatywy danego powiatu które pomagają zachować specyfikę swojego regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje, obrzędy charakterystyczne dla jego terenu.
Może to robić poprzez wydawnictwa, płyty, kiermasze, wystawy, koncerty, wydawane własnym sumptem lub wspieranie takich działań.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.

DZIAŁANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

40. 1000 za członkostwo powiatu w ZPP
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
41. 600 / 600 za zorganizowanie wojewódzkiego (regionalnego) konwentu samorządowców na terenie danego powiatu.
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że jest to zgłoszenie dot. Rankingu/
Uwaga:dane dot. tylko urzędu.
42. 300 / 300 za zorganizowanie powiatowego (lokalnego) konwentu samorządowców na terenie danego powiatu
/o fakcie zorganizowania konwentu należy powiadomić biuro ZPP wyraźnie wskazując, że zgłoszenie dot. Rankingu/ Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
43. 225 / 500 za współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną poza granicami naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o liczbie podpisanych partnerstw/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
44. 400 / 400 za współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o liczbie podpisanych partnerstw/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
45. 175 / 200 za współpracę partnerską z innym podmiotem publicznym zlokalizowanym na terenie naszego kraju
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia zawierającego informację o liczbie podpisanych partnerstw/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.

DZIAŁANIA EKOENRGETYCZNE I PROEKOLOGICZNE

46. 0 / 500 za każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu
np. projekty unijne, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia z podaniem nazw inicjatyw oraz czasu realizacji, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
47. 400 / 500 za każde potwierdzone uczestnictwo w inicjatywie ogólnokrajowej na rzecz ochrony klimatu
np. ogólnopolskie sadzenie drzew itp. (dostępność dla wszystkich JST)
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
48. 6800 / 7000 za drogi rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, pasy ruchu dla rowerów zlokalizowane na terenie danego powiatu
tylko drogi rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, pasy ruchu dla rowerów zgodne z art. 2 pkt 4b-5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz spełniające warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych.
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę o sumarycznej liczbie kilometrów dróg rowerowych, dróg dla pieszych i rowerów, pasów ruchu dla rowerów zlokalizowanych na terenie powiatu, zgodnych z powołanymi przepisami /punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia o spełnianiu tego kryterium przez zgłaszaną inwestycję wraz z podaniem liczby kilometrów/
Uwaga: Nie wliczamy w to szlaków rowerowych. Punktowane są wszystkie drogi rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, pasy ruchu dla rowerów na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na podmiot, który jest właścicielem danej drogi.
49. 700 / 700 za każdą oznaczoną trasę turystyczną lub szlak tematyczny z terenu danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia wraz z podaniem liczby szlaków i linku do miejsca na stronie www danego powiatu, gdzie znajduje się szczegółowy opis tras/szlaków turystycznych wraz z mapkami, w tym ich liczby/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
50. 500 / 500 za wdrażanie lub współfinansowanie programów zwalczających występowanie efektu smogu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia wraz z podaniem realizowanych programów, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

51. 500 za wydawanie przez dany powiat własnej gazety samorządowej
– akceptowana jest forma zarówno elektroniczna, jak i tradycyjna (papierowa)
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu tegorocznej gazety samorządowej lub linku do www gdzie ona się znajduje/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
52. 1000 / 1000 za wydanie przez powiat lub przy jego współfinansowaniu książki promującej dany powiat
(przykładowa tematyka książki np. dziedzictwo historyczne, dziedzictwo kulturalne, obyczaje i tradycje ludowe, wybitne postacie, działania proekologiczne i ochrona środowiska, itp.)
/punkty naliczane są po przesłaniu skanu lub linku do strony, gdzie została opublikowana informacja o wydaniu książki/
Uwaga: kategoria nie dotyczy typowych wydawnictw promocyjnych/folderów promocyjnych, itp. wydawanych przez powiat, dane dot. tylko urzędu. Punktowane są tylko książki wydane w roku Rankingu.
53. 500 za ustanowienie Tytułu Honorowego
nadawanego w celu uhonorowania osób oraz instytucji za wybitne zasługi dla rozwoju danego powiatu i rozsławienia jego imienia
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
54. 300 za posiadanie przez powiat strategii promocji
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
55. 500 / 500 za zorganizowanie konferencji poświęconych działalności danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.
56. 500 / 500 za zorganizowanie targów – przez powiat lub jednostki podlegające
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. urzędu i jednostek podlegających.
57. 500 / 500 za własne produkty turystyczne lub posiadanie infrastruktury turystycznej finansowane przez lub przy udziale danego powiatu
/punkty naliczane są po przesłaniu do biura ZPP oświadczenia, podpisanego przez upoważnioną osobę/
Uwaga: dane dot. tylko urzędu.

Statystyki:

Punktacja uzupełniona w 93%
53 uzupełnionych kategorii na 57 możliwych.